اعضاء هیئت امناء

تعداد بازدید:۱۵۲۹۶

 اعضاء هیئت امناء دانشگاه :


جناب آقای دکتر نجفی خواه – مشاور وزیر و رئیس هیأت های امناء
جناب آقای مهندس محمد حسین مقیمی –عضو هیأت امناء
جناب آقای دکتر سید محمد جمالیان -سرپرست دانشگاه و دبیر هیات امناء
جناب آقای دکتر اکبر کمیجانی-عضوء هیات امناء
جناب آقای محمد تقی خرسندی آشتیانی-عضوء هیات امناء
جناب آقای عزیزاله امینیان عضو هیات امناء

 

 

مشاور و رئیس  دبیرخانه هیئت امناء : آقای مهندس رضا ابراهیمی

تلفن هیئت امنا : 33123220   فاکس : 33134766

 

وظایف و اختیارات هیأت امناء :

 

الف) تصویب آیین نامه داخلی

ب) تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج) بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود.

د) تصویب بودجه تفضیلی موسسه

هـ) تصویب حسابها و تراز نامه سالانه موسسه

و) تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

ز) تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه

ح) کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی ، تجهیزاتی ، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شواری عالی انقلاب فرهنگی

ط) تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.

ی) پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنسین ها) که برحسب مورد پس ازتأیید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قابل اجراست.

ک) تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی ، خدماتی ، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ل) تعیین میزان پرداخت حق التحقیق ، حق التدریس ، حق الترجمه ، حق التألیف و نظایر آن

م) بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می شود.

ن) تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۷