سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمدیریت امور مالی
مدیر: مرتضی سعادتی

مدرک :لیسانس حسابداری 

تلفن: 2223742

پست الکترونیک:
r
   
کارکنان:                             مسئولیت                   مدرک تحصیلی

عبدالخالق رنجبری                 بودجه و اعتبارات              لیسانس حسابداری

سمیرا میثمی                    رسیدگی به اسناد                لیسانس حسابداری

حسین کمانکش              ثبت اسناد حسابداری             لیسانس حسابداری
شرح وظایف امور مالی :

1. تهیه و تدوین صورتهای مالی شبکه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابهابر طبق آیین نامه ومقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.

2. هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی شبکه وحفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی.

3.تبادل اطلاعات مالی  شبکه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول شبکه

 4. نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های شبکه.

5. نظارت برعملکرد مالی حسابداران واحدهای اجرایی تابعه و واحدهای وابسته.

 6. شناسایی و نگهداریحساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های شبکه.

7.اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز درمصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .

    8-اجرای کدینگ و سر فصلهای اعلام شده امور مالی

9-اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی

10ـ صدور چک و ثبت آنها در دفاتر بانک و تنظیم به موقع صورتهای مغایرت بانکی و تطبیق آن باصورت مغایرت بانکی تنظیمی اداره دفتر داری و تنظیم حسابها.

11ـ پرداخت تنخواه گردان به واحدهای مختلف بر اساس دستور مقام مجاز خرج.

12-تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و اوراق در حکم وجه نقد و انتقال آنها به حسابهای خزانه داری کل. ـ پی گیری مستمر در مورد واریز پیش پرداختها وعلی الحسابهای جاری و سنواتی و تنخواه گردان واحدها .

13-نگهداری حساب کسور قانونی و اقساط وام و کارکنان و انتقال به موقع آنها به حساب سازمانهای ذیربط. ـ تحویل روزانه برگه های حسابداری و اسناد هزینه ، پیش پرداخت و علی الحساب واحدهای مربوط.

14-حفظ و حراست از دسته چکها و اوراق بهادار.

15-دریافت و نگهداری صورتحسابهای بانکی ، اعلامیه ها و ارائه به موقع آنها به اداره دفتر داری و تنظیم حسابها جهت صدور برگه های محاسباتی و تنظیم صورت مغایرت بانکی.

16ـ رسیدگی و کنترل کلیه اسناد هزینه و سایر پرداختهای واحدها و مطابقت آنها با قوانین مربوط به منظور اعمال نظارت مالی .

 17ـ مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و تبصره های بودجه سالانه و ضوابط اجرایی بودجه هر سال و رعایت دقیق مفاد آنها در رسیدگی به اسناد و مدارک پرداختها.

 18ـ رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه عاملین ذیحساب و اعمال نظارت بر تنخواه گردانهای مذکور به دستور ذیحساب .

 19ـ نگهداری آرشیو منظم از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و دستور العملها و بخشنامه های لازم در امر نظارت مالی

20ـ صدور به موقع درخواست وجه پیگیری در وصول آنها از دانشگاه .

21ـ تنظیم و نگهداری دفاتر اعتبارات برحسب برنامه و مواد هزینه و سایر طبقه بندیهای بودجه ای.

22ـ تطبیق اقلام مندرج در دفتر اعتبارات جاری و اختصاصی و سایر منابع و ردیفهای عمومی با دفاتر معین هزینه اداره دفتر داری و تنظیم حسابها و کشف مغایرتهای موجود و پی گیری در رفع آنها.

23ـ همکاری لازم در تنظیم صورتحساب  عملکرد بودجه سالانه با اداره دفتر داری و تنظیم حسابهادر باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved