سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد هماهنگی وگسترش شبکه:
از سالیان پیش تا کنون ضرورت تامین ودسترسی سهل وآسان مردم هر کشوری به نیازهای اولیه بهداشتی درمانی فکر دولتمردان وخاصه برنامه ریزان عرصه سلامت را به خود مشغول نموده است وبا توجه به مشکلات زمانهای گذشته کشور از جمله وجود بیش از 60000 روستای پراکنده در اقسا نقاط این سرزمین که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها جمعیت کمتر از 200 نفر داشتند ودر مناطق دور افتاده مستقر بودند کمبود امکانات و منابه مالی وانسانی مشکل حمل ونقل وانتقال خدمات به مناطق دور افتاده مسئولان حفظ سلامت وبهداشت کشور را واداشت تا دست به اجرای طرحهای مختلف از قبیل طرح بهدار ُ طرح سپاه بهداشت ُ طرح بهدار روستا وطرح تربیت بهورز از ساکنین روستاها با حد اقل مدرک پنجم ابتدایی وسیکل بزنند تا به هدف اصلی خود یعنی دسترسی مردم به نیازهای اولیه بهداشتی نائل آیند . تجارب حاصل از این طرحها در داخل کشور همزمان با اجلاس جهانی آلما آتا و تعیین هدف بهداشت برای همه تا سال 2000 میلادی وتفکر مراقبتهای اولیه بهداشتی ( PHC ) تعدادی از مسئولان دلسوز ومتفکر کشور را بر آن داشت تا نظامی گسترده وپویا برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور طراحی نمایند . وحاسل کارو تلاش آنها تشکیل نظام شبکه های بهداشتی درمانی در ایران گردید ودر فاصله سالهای 1363-1361مهمترین گام در راه استقرار شبکه ها برداشته شد ودر سال 1364
پس از تصویب اعتبارات مورد نیاز ستاد گسترش مسئول هدایت گسترش شبکه بهداشت ودرمان در سر اسر کشور گردید و ماموریت ستاد گسترش شبکه وتوسعه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به دو قسمت تقسیم شد : اول تحقق شبکه بهداشتی درمانی کشور بر مبنای طرحهای گسترش بوده است ودوم تحول شبکه های بهداشتی درمانی بوده است در اینجا منظور از تحقق شبکه استقرار وراه اندازی واحد های بهداشتی درچهارچوب اعتبارات می باشد که با گذشت حدود 20سال از این برنامه تقریبا" به این ماموریت خود رسیده ایم وماموریت دوم که تحول شبکه می باشد با عنایت به تغییرات سریع شرایط کشور خصوصا" ساختار جمعیتی در سالهای استقرار تدریجی شبکه ودر پیش گرفتن راهبردهای جدید برای ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی را ایجاد کرده است . رشد روز افزون جمعیت حاشیه شهرها ی بزرگ که همه از امکانات شبکه روستایی محروم گردیده اند وهم اینکه قادر به بهره گیری از امکانات شهرهای بزرگ نیستند بکارگیری رابطین بهداشتی و ایجاد پایگاههای بهداشتی را ایجاب کرده است .بنابر این بعد از تحقق شبکه ایجاد تغییر وتحول در شبکه هم لازم وهم ضروری می با شد  .
راه اندازی واحد های جدید مستلزم فراهم آوردن منابع اعم از نیروی انسانی و غیر انسانی برای انها می باشد و حفظ واحد از طریق حفظ منابع فراهم آمده و جایگزین نمودن به موقع آنها میسر می شود .
در حال حاضر بیشتر باید در خصوص ماموریت دوم (تحول شبکه ) توجه داشت ودر این خصوص بیشتر فعالییت نمود در این قسمت بعد از تجهیز وراه اندازی وبهبود استاندارد مهمترین قسمت کار تامین و توزیع به موقع نیروی انسانی است و همچنین آموزش نیروی انسانی که وارد سیستم می شوند (آموزش بدو خدمت ) و به روز نگه داشتن دانش و آگاهی نیروهای موجود در سیستم از طریق آموزش مستمر (ضمن خدمت ) است.
با عنایت به اینکه نیروهای بهداشتی در مانی دائما" در حال جابجایی و تغییر هستند واز طزفی متناسب با وظائف مورد انتظار در سیستم بهداشتی درمانی تربییت نشدهاند فقط در صورتی می توان وارد عرصه خدمات شود که قبل از شروع به کار با شرح وظائف مرتبط با پست سازمانی خود آشنا گردند .
ونیروهای که مشغول انجام وضیفه می باشند چنانچه مرتبا دوره های آموزشی مختلف را طی نکنند اطلاعات آنها قدیمی و فراموش شده و تبدیل به نیروهایی با اطلاعات ناقص می شوند .
در خصوص منابع غیر انسانی ( تجهیزات مصرفی وغیر مصرفی ) باید به نکات مهم ذیل توجه کافی بعمل آیدتا :
1-     کلیه خریدها باید براساس نیازها واولویت بندی لازم صورت پذیرد .
2-     از ماندن طولانی مدت آنها در انبار مرکز بهداشت شهرستان جلوگیری بعمل اید .
3-     از فرسوده شدن اجناس جلوگیری بعمل آید .
4-     خریدها بر اساس درخواست مراکز و خانه های بهداشت صورت پذیرد .
5-     از مسائل پر ماجرای انبار وانبار گردانی و اتلاف وقت نیروها جلوگیری بعمل اید .
6-     در مورد وسایط نقلیه با ید خریدها براساس نیازها شرایط منطقه ای ُ کاهش هزینه ها ُکاهش هزینه تعمیر ونگهداری وسهولت بکار گیری آنها مد نظر باشد تا از توقف طولانی مدت آنها در پارکینگ مراکز بهداشت شهرستانها جلوگیری بعمل اید .بطور مثال خرید خودروهای موسو توسط وزارت متبوعه وتوزیع آنها بین استانها ونهایتا شهرستانها که بعد حدود دو سال از تحویل آنها به شهرستانا هنوز موفق به استفاده از انها نشده ایم.
وضعیت موجود
در حال حاضر تعداد 9 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ُ5 مرکز بهداشتی درمانی شهری ُ 2پایگاه بهداشتی ( 1واحد در شهر خمین و1 واحد در شهر قورچی باشی ) و 48 باب خانه بهداشت موجود وفعال مشغول ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه به جمعیتئ در حدود 126000 نفر طبق سرشماری اول سال 1389هستند که از این تعداد 42000نفر در روستاها و84000نفر در شهر ساکن هستند .
تعداد 9 مرکز بهداشتی در مانی روستایی و3 مرکز بهداشتی در مانی شهری روستایی مجری پز شک خانواده هستند که مسئول ارائه خدمت به جمعیت 42000نفری ساکن در روستاها هستند .در این مراکز مجری پزشک خانواده جمعا" تعداد 12نفر پزشک عمومی و 12نفر ماما ی ( کاردان) مشغول انجام وظیفه هستند که کلیه ماماهای شاغل از طریق عقد قرار داد طبق ورسیون ( دستور العمل ) پزشک خانواده واز بخش خصوصی بکار گرفته شده اندو از پزشکان شاغل تعداد 1نفر با شرایط استخدام پیمانی و 3نفر از طریق طرح لایحه نیروی انسانی وزارت متبوعه و 8 نفر آنها با عقد قرار داد از بخش خصوصی بکار گرفته شده اند .
این 12 مرکز مجزی پزشک خانواده دارای 12 واحد داروخانه فعال با بیش از 270 قلم داروی موجود پاسخگوی تقریبا" صد درصد نیازهای دارویی مراجعه کنندگان به کلیه مراکز یاد شده هستند .
از 12 مرکز مجری پزشک خانواده بجز 3 مرکز بقیه دارای آزمایشگاه فعال هستند .در مورد ان 3 مرکز نیز تعیین تکلیف گردیده است .وکلیه آزمایشات سطح 1 ارائه خدمات در مراکز ذکر شده انجام می گردد.
در مورد ارائه خدمات رادیو لوژی در کلیه مراکز پزشک خانوا ده نیز با عقد قرار داد با بیمارستان امام خمینی (ره)ودر بخش کمره از طیق رادیولوژمرکز قورچی باشی  تعیین تکلیف گردیده است .
2 مرکز بهداشتی درمانی شهری غیر پزشک خانواده نیز دارای داروخانه فعال وپایگاه بهداشتی ضمیمه هستند که کلیه خدمات سطح 1 را به جمعیت تحت پوشش ساکن در شهر ارائه می دهند ضمنا" 2مرکز شهری روستایی پزشک خانواده شهر خمین و 1 مر کز شهری روستایی قورچی باشی نیز مسئول ارائه خدمات به جمعیت شهری در حدود 84000 نفر تحت پوشش خود هستند .
از ابتدای شروع فعالیت پزشک خانواده ( 20/5/1384) تاکنون ضمن انجام عملیات بیمه گری جهت کلیه روستائیان تا پایان سال 1388 در حدو د 39000  دفترچه بیمه روستایی با کمک اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان صادر وبین آنها توزیع گردیده است .
در 9 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و1 مرکز شهری روستایی (قورچی باشی ) برای کلیه پزشکان شاغل محل زیست مناسب با کلیه امکانات لازم در نظر گرفته شده است که پزشکان شاغل طبق دستور العمل پزشک خانواده موظف به بیتوته در مرکز خود هستند . ضمنا" در بعضی از این مراکز نیز امکان بیتوته مامای مرکز نیز وجود دارد لیکن بیتوته ماما در مراکز اجباری نیست وانتخاب این امر به عهده خودماما گذاشته شده است .
این مراکز همگی دارای اتومبیل هستند وکلیه ماموریتهای پزشک ُ کاردان ُ ماما و انجام دهگردشی ونظارت بر خانه های بهداشت تحت پوشش توسط همان اتومبیل انجام می گردد. در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنم که   رانندگی ُ این مراکز از بخش خصوصی تامین گردیده است.
در اکثر مراکز نیروی لازم جهت انجام تزریقات زنان ومردان بطور جداگانه وجود ندارد که در آن مراکز با تقسیم کار واستفاده از وجود ماما وسایر پرسنل دیگر این خدمات ارائه می گردد.
 
 
 
 
تجزیه وتحلیل وضعیت موجود
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved