سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تھیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان والفجر شھرستان تفرش (٣ -٩٧)
دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تھیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان والفجر شھرستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنھاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ھا ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواھد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواھی امضای الکترونیکی را جھت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ ١٧/٠٢/١٣٩٧می باشد.
مھلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : روز جمعه تاریخ ٢١/٠٢/١٣٩٧
مھلت زمانی ارائه پیشنھادات مناقصه: روز دوشنبه تاریخ ٣١/٠٢/١٣٩٧
زمان بازگشایی پاکت ھای مناقصه: ساعت ١٠ صبح روز سه شنبه تاریخ ٠١/٠٣/١٣٩٧
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جھت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ھای الف : آدرس اراک خیابان شھید شیرودی خیابان اعلم الھدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادھا و تلفن ٠٨۶٣٣١٣٠٢۵٢ اطلاعات تماس سامانه ستاد جھت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴١٩٣۴ -٠٢١ دفتر ثبت نام : ٠٨۶٣٣٢۴۵٢۴٨
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved