روز جهانی فشار خون

تاریخ برگزاری : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ پیام سلامت
روز جهانی فشار خون