کسب رتبه اول در جذب سفیران سلامت در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۶ اصلی
تعداد بازدید:۴۳۶۱۳
براساس آمار اعلام شده ازسوی دفترآموزش وارتقای سلامت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی درخصوص گزارش وضعیت شاخص­های برنامه ملی خودمراقبتی درفروردین ۱۳۹۷
کسب رتبه اول در جذب سفیران سلامت در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 براساس آمار اعلام شده ازسوی دفترآموزش وارتقای سلامت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی درخصوص گزارش وضعیت شاخص­های برنامه ملی خودمراقبتی درفروردین 1397، در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم تحول نظام سلامت درحوزه بهداشت مرکزبهداشت استان مرکزی  با دبیری گروه آموزش وارتقای سلامت وتلاش کارکنان بهداشتی سطوح مختلف نظام شبکه  با احتساب جمیع شاخص های خودمراقبتی مشتمل بر درصد پوشش خودمراقبتی فردی با رقم 43.5 ، خودمراقبتی سازمانی 79.9 ، مدارس حامی سلامت 80.6 ، خودمراقبتی اجتماعی 93.8 وخودیاری 4.4 درمجموع موفق به کسب رتبه اول در دانشگاههای علوم پزشکی کشور گردیده است .شایان ذکراست تاپایان فروردین ماه تعداد 107 هزارنفر سفیر سلامت خانوار جهت اجرای خودمراقبتی فردی جذب برنامه گردیده اند .