فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت روستایی خسروبیگ شهرستان کمیجان (۸۰-۱۴۰۰)

۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۲ کد : ۲۴۷۷۱ مناقصات
تعداد بازدید:۱۴۱۰۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت روستایی خسروبیگ شهرستان کمیجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه 5  ابنیه و5  تاسیسات  و گواهی صلاحیت ایمنی) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 22/12/1400می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  چهارشنبه  تاریخ 25/12/1400
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز دوشنبه  تاریخ 15/01/1401 
زمان بازگشایی پاکت ها ی مناقصه : ساعت 10 صبح  روز  سه شنبه  تاریخ 16/01/1401
زمان بازدید از محل اجرای پروژه :  از ساعت 10 لغایت 12 روز پنجشنبه  تاریخ 26/12/1400
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1،867،588،100  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها .تلفن  08633130252 و 02188794183
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مرکز جامع سلامت روستایی روستای خسروبیگ شهرستان کمیجان


نظر شما :