فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم وکیوم سانترال مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک ( ۶۴-۱۴۰۲)

۲۵ مهر ۱۴۰۲ | ۰۸:۱۲ کد : ۳۸۳۸۰ مناقصات
تعداد بازدید:۴۷۵۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی خرید سیستم وکیوم سانترال مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  24/7/1402 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  پنجشنبه  تاریخ  27/07/1402
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز  یکشنبه  تاریخ  07/08/1402  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز  دوشنبه  تاریخ 08/08/1402
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :   1.600.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :        اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک  امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633125223
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه وکیوم سانترال بیمارستان ولیعصر اراک


( ۱ )

نظر شما :