فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام علی (ع) شهرستان کمیجان (۱۴۰۲-۷۱)

۱۴ آذر ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۲ کد : ۳۹۹۰۲ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۲۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه مواد و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام علی (ع) کمیجان  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 14/09/1402
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه  تاریخ 18/09/1402
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  سه شنبه   تاریخ 28/09/1402 
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح  چهارشنبه  تاریخ  29/09/1402
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1.314.780.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633125223 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا بیمارستان امام علی (ع) کمیجان


نظر شما :