فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ۸ پایگاه فوریتهای پزشکی ۱۱۵ استان مرکزی (۲۰- ۹۸ )

۰۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۴ کد : ۵۱۲۳ مناقصات
تعداد بازدید:۲۹۹۹۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری مدیریت 8  پایگاه فوریتهای پزشکی 115استان مرکزی  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائهپیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 07/05/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز شنبه تاریخ  12/05/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه   تاریخ   22/05/1398  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9 صبح روز چهارشنبه   تاریخ  23/05/1398   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.534.022.130 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه فوریت های پزشکی استان مرکزی