فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبتهای اولیه بهداشتی و درمانی شهر مهاجران شهرستان شازند (۲۱- ۹۸ )

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۵ کد : ۵۲۷۱ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۳۴۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی خرید  خدمات  مراقبتهای اولیه  بهداشتی و درمانی  شهر مهاجران شهرستان  شازند  در سال 1398  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 20/5/ 1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت روزپنج  شنبه 24/5/1398 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز دوشنبه 4/6/1398 
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9  روز  سه شنبه تاریخ 5/6/1398 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :389.400.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه مراقبت های اولیه بهداشتی شهر مهاجران