مشاورین

تعداد بازدید:۱۴۱۶۸

مشاورین رئیس محترم دانشگاه

1. آقای دکتر حسین سرمدیان - مشاور عالی ریاست دانشگاه
2 .آقای محسن بندی -مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه
3. آقای رضا ابراهیمی - مشاور رئیس دانشگاه در امور هیات امناء
4. آقای محمود مهداد   _ مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران
5. خانم دکتر ریتا ظهیری _ مشاور رئیس دانشگاه در امور جوانان
6. خانم دکتر ریتا ظهیری- مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان 
7. آقای دکتر حیدری- مشاور رئیس دانشگاه در امور بهداشت و درمان
8. آقای دکتر حسن صلحی- مشاور در امور آموزشی و پژوهشی و عضو شورای آموزشی دانشگاه
 

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۸